Region Jämtland Härjedalen

Kulturbidrag

2020 års ansökningstider
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Regionen kan stödja tidsbegränsade projekt av regionalt intresse. Du kan söka bidrag för Kulturprojekt, Arrangemang och Produktion och verksamheten ska ske i länet. Använd formuläret nedan.

Med anledning av Covid-19 så inför vi nu även ett tillfälligt produktionsbidrag till det professionella musiklivet i länet.

Maxbelopp för ansökan om Kulturbidrag är 40 000 kronor. För större projekt, kontakta Kulturen.

Syftet med Kulturbidrag är att bidra till att uppnå ambitionerna med den regionala kulturplanenPDF (.pdf)

Särskilda villkor

 • Bidraget kan sökas av föreningar eller juridiska personer (ej enskilda).
 • Egen medfinansiering krävs för beviljande av bidrag.
 • I ansökan ska bland annat anges hur män och kvinnor, flickor och pojkar, påverkas av projektet.
 • Kulturbidraget får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning eller produktionskostnader för böcker, skrifter, CD-skivor, fonogram eller filmer.
 • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid finnas med i marknadsföring av projektet/arrangemanget.

Särskilda prioriteringar

Kulturprojekt

 • Projekt som omfattar minst tre kommuner eller har annat regionalt intresse.

Arrangemang

 • Arrangemang som är offentliga och minst 30 min. Musikarrangemang prioriteras. Vi hänvisar även till Riksteaterns Publikutvecklingsmedellänk till annan webbplats.
 • Geografisk spridning och arrangemang för barn och unga.

Produktion

 • Produktioner inom scenkonst, dvs teater, dans, nycirkus eller annan performativ scenkonst.
 • Produktioner som är offentliga och minst 30 min.

Tillfälligt produktionsstöd musik

 • Det tillfälliga produktionsstödet riktar sig till det professionella musiklivet (personer som helt eller delvis har sin inkomst från sitt yrkesutövande) och kan användas till exempelvis utvecklande av projektidéer, repertoarutveckling, fortbildning, kompetensutveckling, inspelningar, komposition, instrumentrenovering, beställning av arrangemang och kompositioner.
 • Målsättning om ett offentligt framträdande om minst 30 min.

Så här går ansökan, rekvistion och redovisning till

Ansökningstider 2020
15 februari - 15 mars
15 september - 15 oktober

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer efter våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte.

Använd formuläret nedan och bifoga utförlig budget.

Beslut och redovisning

Beslut om bidrag fattas normalt inom två till tre veckor efter att ansökningsperioden har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress.

Beviljade medel ska rekvireras snarast med hjälp av den rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslutet.

Bidraget ska redovisas inom två månader efter projektets/arrangemangets genomförande på redovisningsblanketten nedan. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Redovisningsblankett (.pdf)PDF
Högerklicka och välj Spara länk som eller Ladda ned. Blanketten kan sedan fyllas i direkt på datorn.

Regler och villkor för kulturbidragPDF (.pdf)

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdprlänk till annan webbplats

beviljade Kulturbidrag

Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2020 (.pdf)PDF
Beviljade Kulturbidrag region Jämtland Härjedalen 2019 (.pdf)PDF

OBS! Läs detta innan ni fyller i formuläret nedan!

Vi rekommenderar att ni skriver ansökan i vanligt ordprogram och sedan kopierar in texten i formuläret. På så vis riskerar ni inte att förlora något om ansökan inte skulle kunna skickas in av någon anledning.

Om ni har fyllt i och skickat in ansökan på rätt sätt så ska ni få en bekräftelse till den e-postadress ni har angett. Får ni ingen bekräftelse så betyder det att något har blivit fel och ni behöver skicka in ansökan på nytt.

Ansökan ska vara regionen tillhanda senast 15 okt 2020 kl 23.59. Ansökningar inkomna efter denna tid kommer inte att behandlas.


Projektbidrag, Arrangemangsbidrag, Produktionsbidrag eller Tillfälligt produktionsbidrag musik.Startdatum * (obligatorisk)
Startdatum
Slutdatum * (obligatorisk)
Slutdatum
Projektet är av typen
Projektet är av typen
Detta gäller endast vid ansökan om projektbidrag
Arrangemanget är av typen
Arrangemanget är av typen

Detta gäller endast vid ansökan om arrangemangsbidrag
Produktionen är av typen
Produktionen är av typen

Detta gäller endast vid ansökan om produktionsbidrag
Ange vilka kommuner som berörs av projektet, arrangemanget eller produktionen * (obligatorisk)
Ange vilka kommuner som berörs av projektet, arrangemanget eller produktionen

Ange huvudsaklig målgrupp för projektet, arrangemanget eller produktionen * (obligatorisk)
Ange huvudsaklig målgrupp för projektet, arrangemanget eller produktionen

Ange mål, syfte och eventuella samarbetspartners

Jämställdhet handlar om lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. Jämlikhet handlar om lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vilka mål, ambitioner eller utvecklingsområden i kulturplanen bidrar projektet, arrangemanget eller produktionen till?

Tillgänglighet innebär här tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.


Till ansökan ska en utförlig budget bifogas. Av budgeten ska framgå beräknande eller beviljade specificerade intäkter samt beräknande specificerade kostnader. Varje intäkt eller kostnad ska specificeras. Budgeten ska vara i balans, det vill säga intäkterna och kostnaderna måste vara lika stora. Intäkter kan vara andra sökta bidrag, sponsring, deltagar- eller entréavgifter eller eget kapital. Kostnader kan vara gager eller arvoden, lokal, teknik, marknadsföring eller andra kostnader.


Behörighet * (obligatorisk)
Behörighet

Intygande * (obligatorisk)
Intygande

Den sökande kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Senast uppdaterad: 2020-10-15