Region Jämtland Härjedalen

Organisationsbidrag

Ansökan om bidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2021 ska göras senast 31 oktober 2020. Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2019.

Fördelning av bidrag görs till ett antal organisationsgrupper. Läs noggrant igenom formuläret nedan samt bidragsreglerna till höger.

Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

Regler och villkor för organisationsbidragPDF (.pdf)

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdprlänk till annan webbplats

OBS! Läs detta innan ni fyller i formuläret nedan!

Vi rekommenderar att ni skriver ansökan i vanligt ordprogram och sedan kopierar in texten i formuläret. På så vis riskerar ni inte att förlora något om ansökan inte skulle kunna skickas in av någon anledning.

Om ni har fyllt i och skickat in ansökan på rätt sätt så ska ni få en bekräftelse till den e-postadress ni har angett. Får ni ingen bekräftelse så betyder det att något har blivit fel och ni behöver skicka in ansökan på nytt.

Ansökan ska vara regionen tillhanda senast 31 okt 2020 kl 23.59. Ansökningar inkomna efter denna tid kommer inte att behandlas.

Organisationen måste ha ett organisationsnummer

Organisationen måste ha ett eget bank- eller plusgiro


Ingår organisationen i en grupp av organisationer som söker bidrag tillsammans?
Ingår organisationen i en grupp av organisationer som söker bidrag tillsammans?Varje organisation gör en egen ansökan.

Ange vilka kommuner i länet som har lokalavdelningar eller lokalföreningar * (obligatorisk)
Ange vilka kommuner i länet som har lokalavdelningar eller lokalföreningar


Detta gäller organisationer som har andra föreningar som medlemmar, till exempel Idrottsförbundet och Handikappsamverkan, eller de organisationer som har anslutna lokalföreningar

Medlem är den som erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Detta gäller ej studieförbund.

Gäller endast Ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund

Gäller endast Ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund

Beskriv kortfattat hur organisationen arbetar för att främja jämställdhet och jämlikhet

Beskriv kortfattat hur verksamheten svarar upp mot organisationsbidragets målområden.

Beskriv kortfattat den planerade verksamheten för 2021
Studieförbundsstatistik
Nedanstående uppgifter gäller endast studieförbundens verksamhet. Folkbildning Mittnorrland/SISU Idrottsutbildarna

Bifogade filer
Till ansökan ska, för verksamhetsåret 2019, bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, underskriven revisionsberättelse samt för verksamheten relevant statistik över aktiviteter i respektive kommun. För studieförbunden ska även redovisning av kvalitetsarbete bifogas. Bilagorna kan vara av filtyperna .doc, .xls eller .pdf. Bilagorna kan också skickas per post till Region Jämtland Härjedalen, Organisationsbidrag, Kulturen, 831 83 ÖSTERSUND
Tillgänglighet * (obligatorisk)
Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar i det här fallet om att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Intygande * (obligatorisk)
Intygande

Organisationen kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder.

Revidering av bidragsrgeler

Civilsamhällets organisationer är centrala aktörer i utvecklingen av det demokratiska samhället men vi börjar se en förändring i föreningslivet. Det kan till exempel gälla en förändrad organisationsstruktur, antal medlemmar och vilka organisationer som ansöker om regionala bidrag. Därför har regionala utvecklingsnämnden beslutat att se över sina regler för organisationsbidrag och presentera förslag till nya principer för stöd och samverkan. Coompanion Jämtlands län hjälper oss med detta arbete.

Ett utkast på nya regler kommer att gå ut på remiss efter årsskiftet och reglerna ska börja gälla från ansökan om bidrag för 2022 års verksamhetsår.

Regionen bjuder in representanter för det regionala organisationslivet till dialog om de nya bidragsreglerna den 17 eller 23 september.

Anmäl ditt deltagande genom denna länk.länk till annan webbplats

Anmälan senast 10 september.

Senast uppdaterad: 2020-10-15