Region Jämtland Härjedalen

Stipendier och kulturpris

Region Jämtland Härjedalens kulturstipendier och kulturpris är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika konstnärliga områden så som teater, musik, dans, bild- och formkonst, litteratur, slöjd, design, film, kulturarv och andra jämförbara kulturområden. Priset och stipendierna ska delas ut till personer som är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Jämtland Härjedalen.

Ansökningstiden för kulturpris och stipendier är slut för i år.

Beslut om kulturstipendierna och kulturpriset fattas av Regionala Utvecklingsnämnden den 9 juni. Arbetsstipendierna beslutas den 15 september.

Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och pris inom kulturområdetPDF (.pdf)

2020 års kulturstipendiater och pristagare

Utdelningen av stipendierna sker på regionfullmäkige 15 oktober.
Vi har producerat ett antal filmer som presenterar årets kulturstipendiater och kulturpristagare samt den samiska stipendiaten.

Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne

Kulturstipendiet är ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida
verksamhet. Stipendiesumman kan årligen delas mellan max tre stipendiater. Stipendiet kan sökas av personer till och med 30 år och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller utbildning. Till ansökan ska bifogas motivering, arbetsprover och styrkta kopior av de handlingar och intyg som den sökande vill åberopa.

Ansökningsperiod: 1 jan - 22 mars

Kulturpris till Peterson-Bergers minne

Kulturpriset är ett erkännande för en kulturell eller konstnärlig gärning. Kulturpristagaren
ska vara en professionell aktör som har verkat inom kulturområdet samt haft stor betydelse för Jämtland Härjedalens kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap. Vem som helst, enskilda eller sammanslutningar av olika slag, kan föreslå mottagare av kulturpriset. Motivering ska alltid anges. Det går inte att ansöka om kulturpriset för egen del.

Ansökningsperiod: 1 jan - 22 mars

Samiskt stipendium

Det samiska stipendiet är avsett att uppmärksamma personer eller grupper i Jämtland
Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska
kulturarvet. Vem som helst, enskilda eller sammanslutningar av olika slag, kan föreslå
mottagare av det samiska stipendiet. Stipendiet kan även sökas för egen del. Motivering ska alltid anges.

Ansökningsperiod: 1 jan - 22 mars

Så här ansöker eller nominerar du

Ansökan/nomineringen görs på nedanstående blankett (.docx). Blanketten tillsammans med andra handlingar som åberopas (arbetsprover eller liknande) skickas till

Region Jämtland Härjedalen
Kulturen
831 83 ÖSTERSUND

eller med e-post till
kulturbidrag@regionjh.se

Blanketter för ansökan/nominering
Ingen blankett finns tillgänglig

Senast uppdaterad: 2020-10-13