Region Jämtland Härjedalen

MÅNGSPRÅK & INTERKULTUR

Bibliotekens mångspråksarbete har stöd i både bibliotekslagen och språklagen. Båda är ramlagar, det vill säga de anger riktningen genom allmänt formulerade principer och mål men utan detaljer om hur de ska uppnås.

Enligt bibliotekslagens ändamålsparagraf ska biblioteksverksamhet finnas tillgänglig för alla. Ytterst handlar det om det demokratiska uppdraget. Den femte paragrafen säger att: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska och
3. lättläst svenska.”

Att verka för språklig mångfald innebär att biblioteken behöver göra mer än att tillhandahålla litteratur; som att aktivt verka för synliggörande, språklig och kulturell mångfald och interkulturell förståelse.

Språklagen gäller för alla offentliga organ inklusive biblioteken. I språklagen slås fast att svenska är huvudspråk i Sverige men Sverige är också ett mångkulturellt och mångspråkigt land där det talas minst 150 språk. Genom språklagen lagfästs Sverige som ett mångspråkigt samhälle med svenska som det gemensamma språket.

(Källor: Bibliotekslagen och Språklagen i praktiken 2012)

Länkar

Tips på litteratur

"Det mångspråkiga biblioteket. En nödvändig utopi"
Om bibliotekets unika samhällsuppdrag med fokus på integration i vid bemärkelse och ett hållbart samhälle. Redaktörer Ingrid Atlestam och Randi Myhre, utgiven av BTJ förlag 2017. Beställs via bokförlag.

Praktiska tips

"Förslag på utvecklingstrappa för ett interkulturellt bibliotek"
Framtaget av nätverket för interkultur I Region Värmland 2017-08-21. Kontakperson Frida Närman, Regionbiblioteket i Värmland.

"Mångspråk på Krokoms bibliotek, basbestånd och startpaket på lätt svenska (en projektrapport)"
Rapport av Jörgen Mårtensson i samarbete med Regionbibliotek Jämtland Härjedalen (2018). Beskriver ett biblioteksprojekt i Krokoms kommun och tar bland annat upp frågan: Vad innebär ett basbestånd och hur kan biblioteken skapa sådana? Tillgängliggörande, synliggörande och uppsökande visar sig vara viktiga arbetssätt. Innehåller förslag på mångspråkslitteratur och avslutas med länk- och lästips. Använd gärna som inspirations- och diskussionsmaterial.

Senast uppdaterad: 2023-12-19