Region Jämtland Härjedalen

Tillgänglighet

Regional biblioteksutveckling jobbar för att öka tillgängligheten på länets bibliotek.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information, enligt bibliotekslagen. Tillgänglighetsarbetet handlar också om att möjliggöra läsning och informationsinhämtning för andra grupper med behov av särskilt stöd, exempelvis läsovana och äldre.

Den regionala biblioteksutvecklingen anordnar fortbildningar för bibliotekspersonal och andra yrkesgrupper om tillgängliga medier och tillgänglighet.

Senast uppdaterad: 2024-04-25