Region Jämtland Härjedalen

Kulturplanen

Flera saker styr Kulturens verksamhet. Ett viktigt styrdokument för regionens kulturutveckling är den regionala kulturplanen. Där beskrivs regionens mål och ambitioner för perioden 2019-2022 samt den samverkan som är viktig för att nå detta.

Enligt en statlig förordning (2010:2012) ska regionen ta fram en flerårig regional kulturplan. Kulturplanen ska beskriva regionens mål och ambitiuoner för de kommande åren. Den används som underlag för de statliga medel som regionen får för sin kulturverksamhet.

Statlig förordning om bidrag till regional kulturverksamhet Länk till annan webbplats.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är den modell för samverkan mellan regionen och staten. Modellen sjösattes 2011 med syfte att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer i kulturlivet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Numera är det regionerna själva som, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, bestämmer hur det statliga bidraget ska fördelas till regional kulturverksamhet.

aktuella dokument

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 Pdf, 6 MB. (.pdf)
En handbok i normkritik och HBTQ Pdf, 7.7 MB. (.pdf)
Kulturpolitiskt positionspapper Kultur i Norr (.pdf) Pdf, 2.7 MB.

Kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och är även gällande för den regionala kulturpolitiken.

Nationella mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Regional kulturpolitisk vision

Jämtland Härjedalen ska vara en region att längta till och växa i, där kulturen är en drivkraft för hållbar utveckling och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att skapa och uttrycka sig.

Kulturplanens övergripande mål

  • Kultur för alla i hela länet
  • Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet
  • Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka
  • Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft
Senast uppdaterad: 2021-11-11