Region Jämtland Härjedalen

Kulturplanen

Ett viktigt styrdokument för regionens arbete med kultur och kulturutveckling är den regionala kulturplanen. Där beskrivs regionens mål och ambitioner för en viss tidsperiod samt den samverkan som är avgörande för att kunna uppnå målen. Den plan som är aktuell just nu sträcker sig från 2019 till och med 2023.

Regionala kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024 – 2027 är ute på remiss. Under rubriken Remiss kulturplan kan du läsa mer om hur du kan göra din röst hörd.

KULTURPLANENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2019 - 2022

 • Kultur för alla i hela länet
 • Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet
 • Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka
 • Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och attraktionskraft

Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 (pdf) Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kan berätta mer: Jimmy Eriksson, kulturstrateg , jimmy.eriksson (@)regionjh.se alternativt kulturplanen(@)regionjh.se.

Därför har vi en regional kulturplan

Vår region har en kulturplan för att kunna styra kulturutvecklingen på ett sätt som effektivt, långsiktigt och kreativt bidrar till att utveckla hela länet.

Regional kulturpolitisk vision

Den regionala kulturplanen ska bidra till att nå regionens målbild som säger att Jämtland Härjedalen ska vara en region att längta till och växa i, där kulturen är en drivkraft för hållbar utveckling och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att skapa och uttrycka sig.

Nationella kulturpolitiska mål

Vår region ska bidra till de nationella kulturpolitiska målen som säger:

 • Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
 • Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
 • Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.


Så här ska kulturpolitiken verka för att uppnå målen:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och gäller alltså även den regionala kulturpolitiken.

Ett statligt krav och nyckeln till statlig finansiering av regional kultur

Enligt en statlig förordning (2010:2012) ska regionen ta fram en flerårig regional kulturplan. Kulturplanen ska beskriva regionens mål och ambitioner för de kommande åren. Den används som underlag för de statliga medel som regionen får för sin kulturverksamhet.

REGIONAL BESLUTSRÄTT ÖVER STATLIGA KULTURPENGAR GENOM “KULTURSAMVERKANSMODELLEN”  

Regionen i samverkan med kulturlivet och kommunerna i länet bestämmer själva hur statliga pengar ska fördelas till länets kulturinstitutioner och regional kulturverksamhet. Samverkanssättet kallas “Kultursamverkansmodellen” och sjösattes 2011 med syfte att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer i kulturlivet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd.  


ANDRA VIKTIGA STYRDOKUMENT OCH RIKTLINJER FÖR KULTUR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN  

Regionens egna dokument

Interregionala dokument

Kultur och kulturutveckling styrs också av andra styrdokument än Kulturplanen. Därför är kulturplanen kopplad till dessa andra dokument – tex det kulturpolitiska positionspapperet för Kultur i Norr - nätverket för samverkande norrlandslän.

Kulturpolitiskt positionspapper Kultur i Norr (pdf) Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Globala och nationella dokument

Övriga dokument

En handbok i normkritik och HBTQ (pdf) Pdf, 7.7 MB.

Bidrag till kulturverksamheter i linje med kulturplanen

Senast uppdaterad: 2022-12-16