Region Jämtland Härjedalen

Kulturplanen

Illustration: Helene Gedda

Sedan 1 januari 2024 har regionen en ny kulturplan. Den är ett viktigt styrdokument för regionens arbete med kultur och kulturutveckling. I planen beskrivs de fokusområden och utvecklingsbehov, som kom fram i samtal och dialoger under framtagandet av planen. Där beskrivs också den breda samverkan som är avgörande för att vi ska kunna möta dessa behov. Den regionala kulturplan som är aktuell just nu sträcker sig från 2024 till och med 2027.

KULTURPLANENS fokusområden 2024-2027

 • Kulturarv - dåtid, samtid, framtid
 • Barns och ungas rätt till kultur
 • Breddat deltagande och skapande
 • Digital kulturutveckling
 • Omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer
 • Nationella minoriteters och urfolket samernas kultur och språk
 • Professionella kulturskapares villkor samt kulturella och kreativa branscher

Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027 Pdf, 3.4 MB.

För mer information kontakta kulturstrateg Jimmy Eriksson.

Kulturpolitiska utgångspunkter

Region Jämtland Härjedalens kulturpolitik utgår från:

 • kulturens egenvärde
 • kulturens demokratiska grund
 • kulturens kraft i samhällsbygget

Planen tar avstamp i de nationella kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin samt lagar och andra förordningar.

 • Den regionala utvecklingsstrategin
 • De nationella kulturpolitiska målen
 • Kultursamverkansmodellen
 • Barnkonventionen
 • Agenda 2030

Den regionala utvecklingsstrategin

Den regionala utvecklingsstrategin har siktet inställt på målbilden av hur länet ska se ut 2050. Strategin är en vägvisare för en långsiktigt hållbar framtid där konst och kultur är en självklar del av den regionala utvecklingen och i all utbildning. Målbilden är att Jämtland Härjedalen ligger i framkant vad gäller kulturella uttryck och initiativ och att kulturarv och kulturmiljöer är en motor för samhällsutveckling och skapar identitet och samhörighet.

Nationella kulturpolitiska mål

Vår region ska bidra till de nationella kulturpolitiska målen som säger:

 • Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
 • Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
 • Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och gäller alltså även den regionala kulturpolitiken.

Kultursamverkansmodellen

Enligt en statlig förordning (2010:2012) ska regionen ta fram en flerårig regional kulturplan. Kulturplanen ska beskriva regionens mål och ambitioner för de kommande åren. Den används som underlag för de statliga medel som regionen får för sin kulturverksamhet.

Kultursamverkansmodellen är en statlig fördelningsmodell för att dela ut statens kulturstöd till Sveriges regioner. Regionerna fördelar i sin tur ut medel till regionala verksamheter. Det är en modell utifrån tanken om flernivåstyrning, där samverkan ska ske mellan statlig, regional och kommunal nivå.

 

Barnkkonventionen

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag (2018:1197). Lagen innehåller 54 artiklar och några av dem behandlar barns rättighet inom kulturlivet.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s globala mål omfattar samtliga dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

ANDRA VIKTIGA STYRDOKUMENT OCH RIKTLINJER FÖR KULTUR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 

Plan för kulturella och kreativa branscher

Som ett komplement till Kulturplanen har regionen tagit fram en plan för kulturella och kreativ branscher. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att vara verksam inom kulturella och kreativa branscher i länet.

Plan för kulturella och kreativa branscher i Jämtland Härjedalen 2024-2027 Pdf, 569.5 kB.

Kultur i Norr

Kultur i Norr är de fyra nordligaste regionernas samverkansstruktur för konst och kultur, utifrån ett gemensamt kulturpolitiskt positionspapper. Inom Kultur i Norr genomförs bland annat mötesplatser, kunskapshöjande insatser och dialoger med olika regionala och nationella aktörer.

Kulturpolitiskt positionspapper Kultur i Norr Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga dokument

En handbok i normkritik och HBTQ Pdf, 7.7 MB.

Senast uppdaterad: 2024-01-20