Region Jämtland Härjedalen
Projektbidraget Kultur för hälsa

Kultur för hälsa

Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Regionen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jämtland Härjedalen som bidrar till en upplevd förbättrad hälsa hos länets befolkning.

2024 års ansökningstider:
15 januari - 15 mars

Projektbidraget Kultur för hälsa har till syfte att stödja och stimulera kulturprojekt med ett brett folkhälsoperspektiv som sker i samverkan mellan olika aktörer i samhället. De övergripande målen är att synliggöra och tillvarata kulturens hälsofrämjande aspekter för att därigenom bidra till friskare medborgare samt främja samverkan mellan olika aktörer. Maxbelopp för ansökan är 100 000 kronor.

vem kan söka?

Bidraget kan sökas av föreningar, juridiska personer och/eller enskilda firmor, i samverkan. Projektet kräver minst två deltagande verksamheter, där en av parterna kan vara en kommun. Kommunen kan dock ej vara sökande part.
Sökande ska vara verksamma i Jämtland Härjedalen.

prioriterade insatser

Vid fördelning av projektbidraget Kultur för Hälsa prioriteras:

  • Projekt som bidrar till eget skapande och/eller aktiverar deltagarna på andra sätt.
  • Projekt som riktar sig till prioriterade grupper, så som nationella minoriteter och
    urfolket samerna, unga, äldre, personer med funktionsvariationer med flera.
  • Projekt som omfattar fler kommuner och/eller glesbygdsområden.
  • Projekt som bidrar till att förbättra tillgängligheten till kulturaktiviteter.

Övergripande villkor

  • Maxbelopp för ansökan om projektbidraget Kultur för hälsa är 100 000 kronor.
  • Bidraget kan användas som medfinansiering i andra projekt.
  • Bidraget får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning.
  • Det ska framgå i eventuellt informationsmaterial att Region Jämtland Härjedalen har beviljat bidrag till projektet.

Regler och villkor för projektbidraget Kultur för hälsa 2023 (pdf) Pdf, 115.8 kB.

Dessa regler och villkor gäller även 2024.

Så här går ansökan och redovisning till

Ansökan

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektets syfte, mål, budget och
genomförande. Beslut om ansökt bidrag ska tas snarast efter ansökningsperiodens slut. Beviljat bidrag ska rekvireras enligt anvisningar innan projektets genomförande, senast innan kalenderårets slut. Om det sker förändringar i projektet som markant skiljer sig från den ursprungliga ansökan ska kansliet vid område Kultur och bildning kontaktas.

Under ansökningsperioden finns en länk till ansökningsformulär här

redovisning

Bidraget ska redovisas inom sex månader efter genomfört och avslutat projekt. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk rapport, beskrivning och analys av projektets resultat, beskrivning och analys av hur projektet har bidragit till projektbidragets syfte och eventuell plan för fortsatt arbete.

Beviljade projekt

Under 2021-2023 har 16 projekt beviljats sammanlagt 1 485 052 kronor i bidrag. Här finns en sammanställning över dessa projekt.

Kultur för hälsa-projekt 2021-2023 Pdf, 93.5 kB.

För mer information

Vänligen kontakta kultursamordnare Kerstin P Schaletzky, 063-14 67 06

Senast uppdaterad: 2024-03-16