Region Jämtland Härjedalen
Projektbidraget Kultur för hälsa

Kultur för hälsa

Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Regionen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jämtland Härjedalen som bidrar till en upplevd förbättrad hälsa hos länets befolkning.

2023 års ansökningstider
15 januari - 15 mars

Projektbidraget Kultur för hälsa har till syfte att stödja och stimulera kulturprojekt med ett brett folkhälsoperspektiv som sker i samverkan mellan olika aktörer i samhället. De övergripande målen är att synliggöra och tillvarata kulturens hälsofrämjande aspekter för att därigenom bidra till friskare medborgare samt främja samverkan mellan olika aktörer. Maxbelopp för ansökan är 100 000 kronor.

vem kan söka?

Bidraget kan sökas av föreningar, juridiska personer och/eller enskilda firmor, i samverkan. Projektet kräver minst två deltagande verksamheter, där en av parterna kan vara en kommun. Kommunen kan dock ej vara sökande part.
Sökande ska vara verksamma i Jämtland Härjedalen.

prioriterade insatser

Vid fördelning av projektbidraget Kultur för Hälsa prioriteras:

  • Projekt som bidrar till eget skapande och/eller aktiverar deltagarna på andra sätt.
  • Projekt som riktar sig till prioriterade grupper, så som nationella minoriteter och
    urfolket samerna, unga, äldre, personer med funktionsvariationer med flera.
  • Projekt som omfattar fler kommuner och/eller glesbygdsområden.
  • Projekt som bidrar till att förbättra tillgängligheten till kulturaktiviteter.

Övergripande villkor

  • Maxbelopp för ansökan om projektbidraget Kultur för hälsa är 100 000 kronor.
  • Bidraget kan användas som medfinansiering i andra projekt.
  • Bidraget får inte gå till redan genomförda projekt, investeringar, enskilda personers studieresor eller utbildning.
  • Det ska framgå i eventuellt informationsmaterial att Region Jämtland Härjedalen har beviljat bidrag till projektet.

Regler och villkor för projektbidraget Kultur för hälsa 2023 (pdf) Pdf, 115.8 kB.

Senast uppdaterad: 2023-03-17